poz.

PDF Dz. U. z dn. 29.12.2015 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA
2246
100 kB 
z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

poz.

PDF Dz. U. z dn. 24.12.2015 r. 
USTAWA
2183
125 kB 
z dnia 21 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

poz.

PDF Dz. U. z dn. 26.11.2015 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
1968
100 kB 
z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

poz.

PDF Dz. U. z dn. 26.11.2015 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
1967
100 kB 
z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym gromadzenie danych w katalogu oraz ich weryfikację

poz.

PDF Dz. U. z dn. 26.11.2015 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
1966
100 kB 
z dnia 3 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

poz.

PDF Dz. U. z dn. 26.11.2015 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
1965
100 kB 
z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR 

poz.

PDF Dz. U. z dn. 18.11.2015 r. 
USTAWA
1893
220 kB 
z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw

poz.

PDF Dz. U. z dn. 08.09.2015 r. 
USTAWA
1326
90 kB 
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

poz.

PDF Dz. U. z dn. 31.08.2015 r. 
USTAWA
1273
220 kB 
z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

poz.

PDF Dz. U. z dn. 31.07.2015 r. 
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
1077
290 kB 
z dnia 13 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

poz.

PDF Dz. U. z dn. 31.07.2015 r. 
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
1076
380 kB 
z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

poz.

PDF Dz. U. z dn. 10.06.2015 r. 
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
776
1.7 MB 
z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

poz.

PDF Dz. U. z dn. 15.05.2015 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
681
720 kB 
z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

poz.

PDF Dz. U. z dn. 14.05.2015 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
670
120 kB
z dnia 21 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

poz.

PDF Dz. U. z dn. 17.04.2015 r. 
USTAWA
541
750 kB 
z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

poz.

PDF Dz. U. z dn. 05.03.2015 r. 
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
305
1.0 MB 
z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

 Pliki *.pdf 
pochodzą z ISAP www.sejm.gov.pl