WYKAZ PRAC LEGISLACYJNYCH MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
(na podstawie: http://bip.mir.gov.pl/Prawo/Wykaz_prac_legislacyjnych/Strony/default.aspx)

 

L.p.

Tytuł projektu rozporządzenia wraz z podstawą prawną

Istota rozwiązań zawartych w projekcie rozporządzenia oraz przyczyna i potrzeba ich wprowadzenia

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia

Termin wydania rozporządzenia (przewidywany)/Termin wejścia w życie (przewidywany)

 

 

447.

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniające rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2012 r. poz. 996 i Dz. U. z 2013 r. poz. 1675)

Podstawa prawna:

art. 81 ust. 15 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn.. zm.)

W związku z rozpoczęciem prac legislacyjnych nad nowym rozporządzeniem w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów i zmianą podejścia w zakresie struktury cennika badań technicznych, zachodzi potrzeba równoczesnego procedowania zmian w przepisach dotyczących badań technicznych pojazdów. Zmiany dotyczą m.in. obszaru zakresu przeprowadzania badań okresowych, jak również niektórych dodatkowych badań technicznych pojazdów. Wynika to chociażby z włączenia sprawdzenia dodatkowych warunków technicznych do zakresu okresowego badania technicznego.

Agnieszka Rajska-Stasiak

(specjalista)

Departament Transportu Drogowego

Michał Krasowski

(specjalista)

Departament Transportu Drogowego

Zbigniew Rynasiewicz

(sekretarz stanu)

IV kwartał 2014 r.

 

 

 

450.

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych

Podstawa prawna:

art. 84a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.)

W dniu 10 czerwca 2014 r. została ogłoszona ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014, poz. 768), która określa szczegółowe wymagania dla diagnostów w zakresie wykształcenia i praktyki, które do tej pory były określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów (Dz. U. z 2004 r. Nr 246, poz. 2469 oraz z 2010 r. Nr 140, poz. 946). W konsekwencji tego ustawy wprowadziła zmianę delegacji w art. 84 a ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, wykreślając z niej konieczność określenia w rozporządzeniu szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów. Mając na względzie, iż przedmiotowa ustawy wchodzi w życie w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia tj. 10 sierpnia br., zachodzi potrzeba wydania w tym terminie nowego rozporządzenia.

Agnieszka Rajska-Stasiak (specjalista)

Michał Krasowski (specjalista)

Departament Transportu Drogowego

Zbigniew Rynasiewicz (sekretarz stanu)

sierpień 2014 r.

 

 

 

455.

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

Podstawa prawna:

art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)

Potrzeba nowelizacji dotychczasowego rozporządzenia związana jest z:  

1. dostosowaniem do ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 312),

2. uchwałą nr 116/2014 Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statucie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie rejestracji i badań technicznych pojazdów prywatnych, przez jego podpisanie,  

3. wprowadzeniem możliwości sprawdzania przez organy akcyzy i cła przed rejestracją pojazdu – stosownie do inicjatywy MF i prowadzonych uzgodnień w tej sprawie,  

4. wnioskami wpływającymi do MIiR w ostatnim roku o uzupełnienie niektórych przepisów.  

Magdalena Kałużna-Maciołek

(starszy specjalista)

Departament Transportu Drogowego

Barbara Plak-Nowicka

(naczelnik wydziału)

Departament Transportu Drogowego

Zbigniew Rynasiewicz

(sekretarz stanu)

grudzień 2014 r./ 1 stycznia 2015 r.

 

 

 

456.

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów

Podstawa prawna:

art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Potrzeba nowelizacji dotychczasowego rozporządzenia związana jest z:

1. dostosowaniem do ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 312),

2. uchwałą nr 116/2014 Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statucie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie rejestracji i badań technicznych pojazdów prywatnych, przez jego podpisanie,

3. wprowadzeniem możliwości sprawdzania przez organy akcyzy i cła przed rejestracją pojazdu – stosownie do inicjatywy MF i prowadzonych uzgodnień w tej sprawie,

4. wnioskami wpływającymi do MIiR w ostatnim roku o uzupełnienie niektórych przepisów.

Łukasz Mucha

(starszy specjalista)

Departament Transportu Drogowego

Barbara Plak-Nowicka

(naczelnik wydziału)

Departament Transportu Drogowego

Zbigniew Rynasiewicz

(sekretarz stanu)

grudzień 2014 r./ 1 stycznia 2015 r.

 

 

 

471.

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniające rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 951 i 1720)

Podstawa prawna:

art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137,

W celu pilnego wykonania wyroku w sprawie C-639/11, z uwzględnieniem stanu prawnego obowiązującego w tym temacie w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE), proponuje się dopuszczenie w Polsce określonych pojazdów przystosowanych konstrukcyjnie do ruchu lewostronnego w drodze nowelizacji dwóch aktów wykonawczych do ustawy Prawo o ruchu drogowym, tj. rozporządzeń w sprawie:

· warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, oraz

· zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

Mając na względzie, iż wyrok odnosi się jedynie do samochodów osobowych, dopuszczeniu pojazdów przystosowanych konstrukcyjnie do ruchu lewostronnego podlegałyby nowe i używane pojazdy kategorii M1. Wskazane powyżej pojazdy jako nowe powinny być objęte świadectwem homologacji typu WE pojazdu, w przypadku pojazdów używanych istniałby wymóg poprzedniej rejestracji w jednym z krajów członkowskich UE. Ponadto pojazdy te powinny zostać dostosowane do ruchu prawostronnego w zakresie świateł, lusterek oraz prędkościomierza, co byłoby weryfikowane w drodze okresowego badania technicznego przeprowadzanego po raz pierwszy przed ich pierwszą rejestracją na terytorium RP, o którym mowa w art. 81 ust. 3. ustawy Prawo o ruchu drogowym. Dodatkowo w pojeździe przystosowanym do ruchu lewostronnego sprawdzane byłoby zapewnienie kierowcy odpowiedniego pola widzenia, na podstawie nowego załącznika dodanego do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych.

Zakres okresowego badania technicznego w odniesieniu do pojazdów, o których mowa w art. 81 ust. 4 ustawy, byłby ograniczony do sprawdzenia pojazdu w zakresie identyfikacji i dostosowania technicznego. W pozostałych przypadkach przeprowadzane byłoby okresowe badanie techniczne pojazdu w pełnym zakresie

Michał Krasowski (specjalista)

Departament Transportu Drogowego

Zbigniew Rynasiewicz

(sekretarz stanu)

I kwartał 2015 r.

 

 

 

472.

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniające rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2012 r. poz. 996 oraz z 2013 r. poz. 1675)

Podstawa prawna:

art. 81 ust.15 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)

W celu pilnego wykonania wyroku w sprawie C-639/11, z uwzględnieniem stanu prawnego obowiązującego w tym temacie w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE), proponuje się dopuszczenie w Polsce określonych pojazdów przystosowanych konstrukcyjnie do ruchu lewostronnego w drodze nowelizacji dwóch aktów wykonawczych do ustawy Prawo o ruchu drogowym, tj. rozporządzeń w sprawie:

· warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, oraz

· zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

Mając na względzie, iż wyrok odnosi się jedynie do samochodów osobowych, dopuszczeniu pojazdów przystosowanych konstrukcyjnie do ruchu lewostronnego podlegałyby nowe i używane pojazdy kategorii M1. Wskazane powyżej pojazdy jako nowe powinny być objęte świadectwem homologacji typu WE pojazdu, w przypadku pojazdów używanych istniałby wymóg poprzedniej rejestracji w jednym z krajów członkowskich UE. Ponadto pojazdy te powinny zostać dostosowane do ruchu prawostronnego w zakresie świateł, lusterek oraz prędkościomierza, co byłoby weryfikowane w drodze okresowego badania technicznego przeprowadzanego po raz pierwszy przed ich pierwszą rejestracją na terytorium RP, o którym mowa w art. 81 ust. 3. ustawy Prawo o ruchu drogowym. Dodatkowo w pojeździe przystosowanym do ruchu lewostronnego sprawdzane byłoby zapewnienie kierowcy odpowiedniego pola widzenia, na podstawie nowego załącznika dodanego do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych.

Zakres okresowego badania technicznego w odniesieniu do pojazdów, o których mowa w art. 81 ust. 4 ustawy, byłby ograniczony do sprawdzenia pojazdu w zakresie identyfikacji i dostosowania technicznego. W pozostałych przypadkach przeprowadzane byłoby okresowe badanie techniczne pojazdu w pełnym zakresie.

Michał Krasowski (specjalista)

Departament Transportu Drogowego

Zbigniew Rynasiewicz

(sekretarz stanu)

I kwartał 2015 r.