poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 18.12.2017 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTUKTURY I BUDOWNICTWA
2355

5.9 MB 
z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych
 

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 10.11.2017 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
2090

259 kB 
z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów
 

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 10.11.2017 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA
2089

452 kB 
z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach
 

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 10.11.2017 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
2087

233 kB 
z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 08.11.2017 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
2079

233 kB 
z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
 

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 07.11.2017 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA
2060

420 kB 
z dnia 31 października  2017 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
 

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 17.10.2017 r. 
USTAWA
1926
240 kB 
z dnia 15 września  2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
 

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 27.06.2017 r. 
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
1260

2.0 MB 
z dnia 8 czerwca  2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 09.06.2017 r. 
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE Z DNIA 28 LUTEGO 2017 R. W SPRAWIE WEJŚCIA W ŻYCIE ZMIAN DO ZAŁĄCZNIKÓW A I B DO UMOWY EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCEJ MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (ADR), SPORZĄDZONEJ W GENEWIE DNIA 30 WRZEŚNIA 1957 R.
1119
58,7 MB 
z dnia 28 luty 2017  ADR Tom 1
1119
71,7 MB 
z dnia 28 luty 2017  ADR Tom 2
 

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 12.05.2017 r. 
USTAWA
0935

160 kB 
z dnia 7 kwietnia  2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw 
 

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 17.03.2017 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI, MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
0577
520 kB 
z dnia 16 marca  2017 r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji
i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny
 

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 20.01.2017 r. 
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
0128

1,2 MB 
z dnia 14 grudnia  2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym


 Pliki *.pdf  pochodzą z ISAP www.sejm.gov.pl