poz.

PDF Dz. U. z dn. 18.12.2014 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
1836
1.2 MB 
z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych

poz.

PDF Dz. U. z dn. 18.12.2014 r. 
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
1828
570 kB 
z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła, motorowerów oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części 

poz.

PDF Dz. U. z dn. 17.12.2014 r. 
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
1813
630 kB 
z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem

poz.

PDF Dz. U. z dn. 05.12.2014 r. 
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
1727
1.4 MB 
z dnia 17 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

poz.

PDF Dz. U. z dn. 05.11.2014 r. 
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
1522
9 MB 
z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

poz.

PDF Dz. U. z dn. 28.10.2014 r. 
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
1465
270 kB 
z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie warunków technicznych
dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych

poz.

PDF Dz. U. z dn. 20.10.2014 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW: SPRAW WEWNĘTRZNYCH, OBRONY NARODOWEJ, FINANSÓW ORAZ SPRAWIEDLIWOŚCI
1421
310 kB 
z dnia 17 pażdziernika 2014 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej 

poz.

PDF Dz. U. z dn. 2.10.2014 r. 
POROZUMIENIE WYKONAWCZE
1318
1.9 MB 
z dnia 1 lipca 2014 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie rejestracji i badań technicznych pojazdów prywatnych

poz.

PDF Dz. U. z dn. 8.08.2014 r. 
OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI
1066
220 kB 
z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie rodzajów przyrządów
pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli

poz.

PDF Dz. U. z dn. 27.06.2014 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
852
370 kB 
z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

poz.

PDF Dz. U. z dn. 23.06.2014 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
816
270 kB 
z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów

poz.

PDF Dz. U. z dn. 10.06.2014 r. 
USTAWA
768
280 kB 
z dnia 9 maja 2014 r.  o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych
 

poz.

PDF Dz. U. z dn. 30.05.2014 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW
709
170 kB 
z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu

poz.

PDF Dz. U. z dn. 15.04.2014 r. 
USTAWA
486
230 kB 
z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

poz.

PDF Dz. U. z dn. 28.03.2014 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW
407
100 kB 
z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika

poz.

PDF Dz. U. z dn. 13.03.2014 r. 
USTAWA
312
280 kB 
z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

poz.

PDF Dz. U. z dn. 10.02.2014 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH, MINISTRA FINANSÓW ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
184
210 kB 
z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny 

poz.

PDF Dz. U. z dn. 07.01.2014 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
26
170 kB 
z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR

 Pliki *.pdf 
pochodzą z ISAP www.sejm.gov.pl