poz. PDF Dz. U. z dn. 21.12.2012 r. 
USTAWA
1448
500 kB
z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

poz. PDF Dz. U. z dn. 18.12.2012 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW
1428
220 kB
z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług

poz. PDF Dz. U. z dn. 5.12.2012 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
1364
400 kB
z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie warunków krajowego przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu należącymi do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub środkami transportu, za które Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej są odpowiedzialne

poz. PDF Dz. U. z dn. 16.11.2012 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
1262
175 kB
z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych
przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne

poz. PDF Dz. U. z dn. 18.10.2012 r. 
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
1137
1.89 MB
z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

poz. PDF Dz. U. z dn. 07.09.2012 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
997
780 kB
z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

poz. PDF Dz. U. z dn. 07.09.2012 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
996
2,45 MB
z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

poz. PDF Dz. U. z dn. 1.06.2012 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
623
1.7 MB
z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił
zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych

poz. PDF Dz. U. z dn. 16.05.2012 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
525
182 kB
z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

poz. PDF Dz. U. z dn. 25.04.2012 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
447
368 kB
z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej

poz. PDF Dz. U. z dn. 07.03.2012 r. Nr 48
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
247
472 kB
z dnia 21 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

poz. PDF Dz. U. z dn. 20.02.2012 r. Nr 35
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
192
255 kB
z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR

poz. PDF Dz. U. z dn. 27.01.2012 r. Nr 19
USTAWA
113
160 kB
z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym