poz. PDF Dz. U. z dn. 30.12.2011 r. Nr 294
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
1737
36 kB
z dnia 27 grudnia  2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

poz. PDF Dz. U. z dn. 8.11.2011 r. Nr 236
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1401
36 kB
z dnia 21 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych

poz. PDF Dz. U. z dn. 24.10.2011 r. Nr 227
USTAWA
1367
168 kB
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

poz. PDF Dz. U. z dn. 21.10.2011 r. Nr 226
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1361
35 kB
z dnia 5 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep

poz. PDF Dz. U. z dn. 29.09.2011 r. Nr 206
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1218
28 kB
z dnia 1 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep

poz. PDF Dz. U. z dn. 12.09.2011 r. Nr 188
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1121
107 kB
z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

poz. PDF Dz. U. z dn. 11.08.2011 r. Nr 165
ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW: SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI, FINANSÓW, OBRONY NARODOWEJ ORAZ SPRAWIEDLIWOŚCI
992
237 kB
z dnia 2 sierpnia 2011 r.w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej 

poz. PDF Dz. U. z dn. 29.07.2011 r. Nr 156
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
932
56 kB
z dnia 15 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych

poz. PDF Dz. U. z dn. 26.07.2011 r. Nr 153
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA MSWiA, FINANSÓW ORAZ OBRONY
910
88 kB
z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny

poz. PDF Dz. U. z dn. 07.06.2011 r. Nr 115
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
667
48 kB
z dnia 11 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep

poz. PDF Dz. U. z dn. 31.05.2011 r. Nr 110
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
641
300 kB
z dnia 23 marca  2011 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

poz. PDF Dz. U. z dn. 23.05.2011 r. Nr 104
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
607
48 kB
z dnia 4 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
604
310 kB
z dnia 16 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

poz. PDF Dz. U. z dn. 18.05.2011 r. Nr 102
USTAWA
585
320 kB
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

poz. PDF Dz. U. z dn. 04.03.2011 r. Nr 47
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
242
48 kB
z dnia 21 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

poz. PDF Dz. U. z dn. 18.02.2011 r. Nr 36
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
183
40 kB
z dnia 1 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów
182
53 kB
z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
 
poz. PDF Dz. U. z dn. 10.02.2011 r. Nr 30
USTAWA
151
225 kB
z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami