poz.

PDF

Dz. U. Nr 241 z dn. 27 grudnia 2007 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI
1765

 
64 kB

 z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać analizatory spalin samochodowych, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

poz.

PDF

Dz. U. Nr 192 z dn. 19 października 2007 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU
1393


321 kB

 z dnia 15 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

poz.

PDF

Dz. U. Nr 186 z dn. 11 października 2007 r.
OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU
1322


2,5 MB

 z dnia 7 września 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie  rejestracji i oznaczania pojazdów

poz.

PDF

Dz. U. Nr 176 z dn. 25 września 2007 r.
USTAWA
1238


2,69 MB

 z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

poz.

PDF

Dz. U. Nr 158 z dn. 31 sierpnia 2007 r.
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
1105


167 kB

 z dnia 21 sierpnia  2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

poz.

PDF

Dz. U. Nr 155 z dn. 28 sierpnia 2007 r.
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
1095


108 kB

 z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

poz.

PDF

Dz. U. Nr 137 z dn. 31 lipca 2007 r.
OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU
968


1,9 MB

 z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

poz.

PDF

Dz. U. Nr 123 z dn. 09 lipca 2007 r.
USTAWA
845


158 kB

 z dnia 11 maja 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

poz.

PDF

Dz. U. Nr 121 z dn. 06 lipca 2007 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
839


142 kB

 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej

poz.

PDF

Dz. U. Nr 99 z dn. 5 czerwca 2007 r.
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
667


26 kB

 z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

poz.

PDF

Dz. U. Nr 90 z dn. 23 maja 2007 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU
604


91 kB

 z dnia 10 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

poz.

PDF

Dz. U. Nr 36 z dn. 28 lutego 2007 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW
229


345 kB

 z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

poz.

PDF

Dz. U. Nr 34 z dn. 26 LUTEGO 2007 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW
211


43 kB

 z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

poz.

PDF

Dz. U. Nr 5 z dn. 12 stycznia 2007 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW
35


666 kB

 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu legitymowania, zatrzymywania i przeszukiwania osób, przeszukiwania pomieszczeń, bagażu i ładunku, zatrzymywania pojazdów i innych środków przewozowych przez innych inspektorów i pracowników kontroli skarbowej, badania towarów i pobierania ich próbek oraz zdejmowania i ponownego nakładania zamknięć celnych