poz.

PDF

Dz. U. Nr 286 z dn. 31 grudnia 2004 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
2884


40 kB

 z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami
2883


19 kB

 z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie warunków wydawania praw jazdy osobom posiadającym prawa jazdy wydane przez niektóre państwa członkowskie Unii Europejskiej

 

poz.

PDF

Dz. U. Nr 285 z dn. 31 grudnia 2004 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
2856


80 kB

 z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu

 

poz.

PDF

Dz. U. Nr 267 z dn. 17 grudnia 2004 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
2660


267 kB

 z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych

 

poz.

PDF

Dz. U. Nr 263 z dn. 13 grudnia 2004 r.
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
2624


26 kB

 z dnia 28 września 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Regulaminów Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, stanowiących załączniki do Porozumienia dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań, sporządzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r.

 

poz.

PDF

Dz. U. z 2004 r. Nr 262
ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW: SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI, OBRONY NARODOWEJ, FINANSÓW ORAZ SPRAWIEDLIWOŚCI
2615


385 kB

 z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej

 

poz.

PDF

Dz. U. z 2004 r. Nr 262
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY
2606


96 kB

 z dnia 24 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki pojazdów

 

poz.

PDF

Dz. Urzędowy Ministra Infrastruktury. z 2004 r. Nr 16
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
91


1,66 MB  

 z dnia 20 września 2004 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Regulaminu Nr 115 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, stanowiącego załącznik do Porozumienia dotyczącego jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań, sporządzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r.

 

poz.

PDF

Dz. U. z 2004 r. Nr 249
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
2499


377 kB

 z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

 

poz.

PDF

Dz. U. z 2004 r. Nr 246
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
2469

 
1.0 MB

 z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów

 

poz.

PDF

Dz. U. z 2004 r. Nr 238
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
2395

 
673 kB

 z dnia 22 października 2004 r. w sprawie badań zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki "SAM" z warunkami technicznymi

 

poz.

PDF

Dz. U. z 2004 r. Nr 223
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
2264


145 kB

 z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów
2261

 
233 kB

 z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów

 

poz.

PDF

Dz. U. z 2004 r. Nr 211
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
2148


47 kB

 z dnia 23 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów
2147

 
693 kB

 z dnia 17 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

 

poz.

PDF

Dz. U. z 2004 r. Nr 205
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
2098

 
711 kB

 z dnia 9 września 2004 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

 

poz.

PDF

Dz. U. z 2004 r. Nr 178
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
1841


221 kB 

 z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

 

poz.

PDF

Dz. U. z 2004 r. Nr 173
USTAWA
1808


350 kB

 z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej
1807

 
84 kB

 z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

 

poz.

PDF

Dz. U. z 2004 r. Nr 169
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1773


21 kB 

 z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

 

poz.

PDF

Dz. U. z 2004 r. Nr 148
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1554

 
28 kB

 z dnia 25 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów

 

poz.

PDF

Dz. U. z 2004 r. Nr 123
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW
1292

 
2.7 MB

 z dnia 26 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

poz.

PDF

Dz. U. z 2004 r. Nr 119
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1245

 
440 kB

 z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

 

poz.

PDF

Dz. U. z 2004 r. Nr 112
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
1185


499 kB 

 z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Regulaminów Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, stanowiących załączniki do Porozumienia dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań, sporządzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r.

 

poz.

PDF

Dz. U. z 2004 r. Nr 110
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1169


1.6 MB

 z dnia 4 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

 

poz.

PDF

Dz. U. z 2004 r. Nr 103
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1085


422 kB

 z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

 

poz.

PDF

Dz. U. z 2004 r. Nr 101
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1047


364 kB

 z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu przekazywania i przetwarzania danych i informacji o uzyskanych świadectwach homologacji typu pojazdu

 

poz.

PDF

Dz. U. Nr 100 z dn. 1 maja 2004 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1024

 
31 kB

 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych

 

poz.

PDF

Dz. U. z 2004 r. Nr 92
USTAWA
884


590 kB

 z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

 

poz.

PDF

Dz. U. z 2004 r. Nr 77
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
730


710 kB

 z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych

 

poz.

PDF

Dz. U. Nr 54 z dn. 5 kwietnia 2004 r. 
USTAWA
535


2,2 MB

 
Ustawa o VAT 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

 

poz.

PDF

Dz. U. z 2004 r. Nr 51
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW
495


105 kB

 z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie współdziałania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z organem prowadzącym centralną ewidencję pojazdów

 

poz.

PDF

Dz. U. z 2004 r. Nr 40
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
364


225 kB

 z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego i kierowania ruchem drogowym przez Żandarmerię Wojskową i wojskowe organy porządkowe oraz warunków i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Policją w prowadzeniu ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

 

poz.

PDF

Dz. U. z 2004 r. Nr 35
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
316


387 kB

 z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu

 

poz.

PDF

Dz. U. z 2004 r. Nr 34
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
300


117 kB

 z dnia 11 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

 

poz.

PDF

Dz. U. z 2004 r. Nr 33
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
289


27 kB

 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

 

poz.

PDF

Dz. U. z 2004 r. Nr 32
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
283


49 kB

 z dnia 9 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów

 

poz.

PDF

Dz. U. z 2004 r. Nr 27
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
243


31 kB

 z dnia 6 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym
233


337 kB

 z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać kalibratory akustyczne

 

poz.

PDF

Dz. U. z 2004 r. Nr 24
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
215


891 kB

 z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami

 

poz.

PDF

Dz. U. z 2004 r. Nr 15
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
129


215 kB

 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym

 

poz.

PDF

Dz. U. nr 7 z dn. 19 stycznia 2004 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
62


25 kB

 z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie warunków i sposobu pilotowania pojazdów oraz wysokości opłat

 

poz.

PDF

Dz. U. z 2004 r. Nr 5
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
31


30,0 MB

 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji ciągników rolniczych
30


33,4 MB

 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji pojazdów samochodowych i przyczep
29


37,5 MB

 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów

 

poz.

PDF

Dz. U. z 2004 r. Nr 2
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
15


861 kB

 z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami